Warunki Gwarancji

 1. Gwarancja obowiązuje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Roszczenia z tytułu gwarancji Kupujący zgłasza do Sprzedawcy.
 3. Zgłaszając reklamację Kupujący zobowiązany jest przedłożyć dowód zakupu.
 4. Zgłoszenie reklamacyjne musi być złożone w formie pisemnej i powinno zawierać dokładny opis wady.
 5. Kupujący traci uprawnienia przewidziane gwarancją, jeżeli przed upływem jednego miesiąca od stwierdzenia wady fizycznej nie zawiadomi o tym Sprzedawcy.
 6. W razie stwierdzenia konieczności Gwarant ma prawo dokonać wizji lokalnej w pomieszczeniu Kupującego celem zweryfikowania zasadności reklamacji. W tym celu Gwarant umawia z Kupującym termin wizji lokalnej w dni robocze. Brak współpracy Kupującego z Gwarantem w zakresie umówienia terminu wizji lub uniemożliwienie dokonania wizji w umówionym terminie skutkuje utratą praw wynikających z gwarancji.
 7. O uznaniu reklamacji za nieuzasadnioną Gwarant powiadomi w terminie 14 dni od daty zgłoszenia reklamacji. – w przypadku braku kontaktu ze strony Gwaranta we wskazanym okresie reklamację uważa się za zasadną.
 8. W przypadku gdy wada stanowiąca przedmiot reklamacji jest według oceny Gwaranta usuwalna, świadczenie gwarancyjne będzie realizowane w drodze naprawy lub wymiany elementów.
 9. Jeżeli podczas realizacji reklamacji, stwierdzi się obniżenie jakości przekraczające stopień normalnego zużycia – a tym samym uszkodzenia wywołane zmianą lub przeróbką, dokonaną przez Kupującego lub osobę trzecią, bądź towar będzie zdekompletowany (brak części składowych lub wyposażenia niezużywalnego, a niezbędnego przy ewentualnej dalszej sprzedaży), Sprzedawca potrąci równowartość uszkodzonych lub brakujących elementów oraz kosztów ich wymiany.
 10. O sposobie załatwienia reklamacji decyduje Gwarant.
 11. Gwarancja na sprzedany towar wynosi 12 miesięcy od daty zakupu, data zakupu widnieje na dowodzie zakupu.
 12. Gwarancją nie są objęte wady, braki i uszkodzenia mebli wynikające z:
 • widoczne w momencie zakupu.
 • niewłaściwego bądź nieostrożnego transportu lub przenoszenia mebli,
 • zdarzeń losowych i działania siły wyższej,
 • błędów montażowych,
 • użytkowania mebli niezgodnego z zasadami użytkowania mebli,
 • braku pielęgnacji lub pielęgnacji niezgodnej z zasadami pielęgnacji mebli,
 • odbarwienia mebli wystawionych na długotrwałe działanie promieni słonecznych,
 • naprawy lub przeróbki mebli wykonanej przez Kupującego lub na jego zlecenie,
 • w meblach sprzedawanych z ekspozycji wady, uszkodzenia, zużycie i braki ilościowe elementów stwierdzone w momencie zakupu,
 • wady i uszkodzenia, w wyniku których obniżono cenę mebla,
 • różnic w profilach i odcieniach wynikających z cech charakterystycznych dla surowców naturalnych, z których wykonano mebel. Ze względu na procesy produkcyjne i różnorodność partii towarowych mogą wystąpić nieznaczne różnice w odcieniach koloru, nawet w przypadku zakupu kilku sztuk tego samego wyrobu.
 • szkód i usterek spowodowanych przez zwierzęta.
 1. Kompletność mebli pod względem ilościowym należy sprawdzić przy odbiorze mebli.
 2. Uszkodzenia mechaniczne niewidoczne (brak uszkodzeń opakowania kartonowego) należy zgłosić w ciągu 7 dni od daty zakupu. W takim przypadku Kupujący powinien zachować i okazać na żądanie Sprzedawcy oryginalne opakowanie, w celu wykluczenia ewentualnych szkód transportowych pod rygorem odmowy realizacji uprawnień wynikających z gwarancji.
 3. Wady nie objęte gwarancją będą usuwane odpłatnie.
 4. Naprawy reklamacyjne będą realizowane w terminie nie dłuższym niż 30 dni licząc od dnia uznania reklamacji za zasadną.
 5. W przypadku zaistnienia konieczności sprowadzenia części zamiennych, czy też w innych przypadkach uwarunkowanych technologicznie, termin, o którym mowa w punkcie 16, może zostać wydłużony maksymalnie do 60 dni.
 6. Warunkiem gwarancji jest dostarczenie towaru do siedziby producenta. Towar po rozpatrzeniu gwarancji będzie do odbioru w siedzibie producenta, lub może zostać wysłany na koszt odbiorcy.
 7. Gwarancja całkowicie wyklucza rękojmie.
 8. Aby gwarancja została uznana Kupujący zobowiązany jest do odpowiedniego zadbania o meble i zastosowania się do „zasad konserwacji stołów„.

  ZASADY KONSERWACJI STOŁÓW

Drewno reaguje na zmiany klimatu w pomieszczeniu w związku z tym mamy do czynienia z typowym dla naturalnego materiału, jakim jest drewno, procesem pęcznienia i kurczenia się. Drewno, jako materiał higroskopijny, stara się dopasować do panującego w pomieszczeniu klimatu, przez co zmienia się jego wilgotność i objętość.

 Meble z drewna litego dostarczane są z wilgotnością ok. 9%. Ta wilgotność drewna odpowiada klimatowi pomieszczenia od 20 do 22oC i 55 do 65% względnej wilgotności powietrza. Wspomniany klimat powinien być osiągnięty na przestrzeni roku:

 • w lecie będzie jednak on przekroczony, 
 • w zimie, w wyniku stosowania powszechnych dzisiaj rodzajów ogrzewania niższy.

Stosowanie do tego nieuniknione stają się zmiany zachodzące w naturalnym produkcie – meblach drewnianych odpowiednio do zmieniających się warunków:

 • w lecie drewno mebla będzie, nieznacznie pęczniało,
 • w zimie nieznacznie kurczyło się. 

Temperatura i wilgotność powietrza w pomieszczeniu lato/zima

Wilgotność powietrzaTemperatura powietrzaWilgotność drewnaStanSkutek
Lato75%20o C14,5%zawyżonypęcznienie
Zima (lekko ogrzewane, wietrzone)45%20o C8,4%zaniżonyskurcz
Zima (średnio ogrzewane, mało wietrzone)34%20o C6,8%bardzo zaniżonyduży skurcz
Zalecane (nowe meble)55% – 65%20-22o C9%optymalnyrównowaga

W lecie przy względnej wilgotności powietrza 75% i temp. 20oC wilgotność drewna wyniesie 14,5%, podczas gdy w zimie przy sztucznym ogrzewaniu powietrza, względna wilgotność powietrza obniży się do 45% przy tej samej temperaturze, co w efekcie da wilgotność drewna na poziomie 8,4%. Jednak w większości przypadków zimą w pomieszczeniach ogrzewanych, bez względu czy to ogrzewanie tradycyjne, czy podłogowe, osiągnie się raptem 34% wilgotności powietrza, co w efekcie przełoży się na 6,4% wilgotności drewna.

Występowanie takiego zjawiska w meblach z drewna litego w szczególności gatunków miękkich nie są wadą i należy traktować takie zjawisko, jako naturalna cecha wynikająca z eksploatacji mebla w obniżonych warunkach wilgotnościowych.

Jak zapobiegać kurczeniu i paczeniu się elementów z drewna litego?

Gdy klimat pomieszczenia w ciągu roku nie będzie wyrównany, drewno podlegało będzie naprężeniom wynikającym z paczenia, natomiast w końcowej fazie okresu grzewczego uwidocznią się mniejsze lub większe szczeliny. Znikające po okresie grzewczym niewielkie fugi można w prosty sposób zlikwidować również w okresie grzewczym, nawilżając dodatkowo powietrze w pomieszczeniu. Nawilżanie w żaden sposób nie zaszkodzi elementom drewnianym, ponieważ występujące w czasie pęcznienia i kurczenia drewna naprężenia są przejmowane przez warstwę podłoża i zgodnie z doświadczeniem i praktyką bez przeszkód redukowane. W przypadku gdy nie przeprowadza się dodatkowego nawilżania pomieszczeń, co wydaje się, co najmniej nie zrozumiałe, bo nie wielkim nakładem, można utrzymać wilgotność powietrza w granicach 55%, następuje mocniejsze wysychanie drewna.

Godne polecenia są nawilżacze pomieszczeń z wbudowanym higrostatem – regulatorem wilgotności. Aby w pokoju o pow. 16m2, o typowej wysokości i umeblowaniu utrzymać względną wilgotność powietrza w granicach 45-50% potrzebne jest w ciągu 24 godz. od 2 do 4 litrów wody. Natomiast w pokoju o 25m2 o dużym umeblowaniu i wys. 2,5m zapotrzebowanie na wodę przy 20°C w ciągu doby wynosi 6 litrów.

Z powyższego widać, że wyłącznie nawilżanie powietrza w pomieszczeniu może znacznie ograniczyć wysychanie drewna. Utrzymanie względnej wilgotności powietrza na stałym poziomie 55%-65% jest niezbędne do osiągnięcia następujących efektów:

 • unikniecie zbędnego i nadmiernego wysychania drewna,
 • zminimalizowanie procesu powstawania szczelin,
 • poprawa higieny powietrza.

Należy także pamiętać, że wilgotność powietrza w północnej i w południowej części Polski na wolnym powietrzu jest zupełnie inna. I tak w północnej części, na wybrzeżu mamy do czynienia ze stałą wilgotnością 80-90%, co powoduje, w okresie gdy pomieszczenia nie są ogrzewane, do wzrostu wilgotności drewna, a tym samym do obciążeń w warstwie kleju i na powierzchni jastrychu niż ma to miejsce w pozostałych częściach kraju. Powstałe wówczas szczeliny wynikają właśnie z odstępstw od wartości optymalnej wilgotności powietrza, a w takiej sytuacji nie może być mowy o żadnej higienie powietrza, a także nie stanowi podstaw do reklamacji.

Sposoby na utrzymanie właściwego poziomu wilgotności powietrza w mieszkaniu:

 • odpowiednia wentylacja – można utrzymać wilgotność na przybliżonym poziomie,
 • okna i drzwi powinny mieć specjalne systemy rozszczelnienia,
 • pojemniki z wodą na kaloryferach w okresie zimowym,
 • każda roślina zwiększa wilgotność powietrza,
 • suszenie prania w pomieszczeniu (nie bezpośrednio na grzejniku)
 • nawilżacze powietrza – oczyszczają dodatkowo powietrze z kurzy, pyłu i alergenów.

Koszyk

0
F
image/svg+xml

Brak przedmiotów w koszyku.

Kontynuuj zakupy